ALGEMENE VOORWAARDEN: KRASTER MEDIA

 

Onderstaand document betreft de Algemene Voorwaarden van Kraster Media, van

toepassing op enerzijds de website www.krastermedia.nl, anderzijds de mondeling of

schriftelijk overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en Kraster Media.

 

Artikel 1. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder

mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of

producties en/of aflevering of terbeschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de

overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van

toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten

overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts

van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband

met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

 

b. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks

schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de

afwijkende bedingen werden gemaakt.

 

c. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door

Kraster Media van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van Kraster Media zijn ook

van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentie beding

bevatten.

 

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

a. Alle offertes van Kraster Media, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij

dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Kraster Media kan een offerte intrekken, zolang de

opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur.

 

b. Eerst door schriftelijke bevestiging door Kraster Media van een opdracht,  dan wel door

uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand.

 

c. Kraster Media is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de  opdrachtgever op

haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die

voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds

door Kraster Media verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

 

d. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst,

voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig

specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor

de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch

middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.

 

Artikel 3. Muziek

Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan

auteursrechten organisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn verdeeld in een deel

STEMRA, het gebruik van stock-muziek samengevoegd met videobeeld en het deel BUMA

als video’s inclusief geluid openbaar gemaakt worden via internet of andere openbare kanalen.

De STEMRA kosten zijn reeds afgedragen door Kraster Media. Voor de BUMA kosten is de

opdrachtgever verantwoordelijk voor aanmelding en afdracht.

 

Artikel 4. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de Factuur of offerte zijn alle genoemde

prijzen exclusief BTW. 

 

Artikel 5. Betaling en Incasso

a. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de veertien dagen of

anders overeengekomen termijn(en). Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever

binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

 

b. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de

opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De

opdrachtgever krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan veertien dagen om het

verschuldigde bedrag over te maken. Indien de opdrachtgever na veertien dagen nog steeds

verzuimt, dan is Kraster Media genoodzaakt een eerste aanmaning te sturen die € 40,- extra

kosten met zich meebrengt. De tweede aanmaning wordt 14 dagen na de eerste aanmaning

verstuurd indien de opdrachtgever nog steeds niet betaald heeft. Deze tweede aanmaning

bedraagt € 75,- extra kosten. Indien de opdrachtgever na de aanmaning niet betaald heeft zal

Kraster Media opdracht geven aan een incassobureau om het bedrag bij de opdrachtgever te

innen.

 

c. In geval van liquidatie, surseance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag

aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Kraster Media op de

opdrachtgever direct opeisbaar.

 

d. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle

door Kraster Media in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening /

nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten

bedragen 15% van de hoofdsom.

 

Artikel 6. Klachten

Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen

10 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door Kraster

Media te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

 

Artikel 7. Leveringstermijn

a. Een door Kraster Media opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk

wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij

benadering vastgesteld.

 

b. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch

overschrijding door Kraster Media van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim

aan de zijde van Kraster Media op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op

voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, ten einde het verzuim van

Kraster Media in te laten treden, Kraster Media overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk

Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 8. Promotie

Kraster Media behoudt ten alle tijden de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Kraster Media aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering

van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden

waarvoor deze verantwoordelijk is. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht

of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Kraster Media jegens opdrachtgever

slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove

schuld/nalatigheid van Kraster Media of enige in haar onderneming werkzame personen.

Kraster Media is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving

van opdrachtgever. Als blijkt dat door foutief gebruik schade aan producten is ontstaan

wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien door Kraster Media door overmacht niet

gestart kan worden op afgesproken dag of uur zal door Kraster Media naar een oplossing

worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan Kraster Media niet verantwoordelijk

worden gesteld of gehouden. Indien Kraster Media krachtens de voorgaande artikelen

jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat

Kraster Media aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist

uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Daarnaast is Kraster

Media, ter uitsluitende beoordeling van Kraster Media, in een voorkomend geval bereid om

bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke

voorzieningen ter beperking van mogelijke schade. Kraster Media is niet aansprakelijk voor

schade veroorzaakt door storingen die verband houdend met oorzaken die buiten de

invloedssfeer van Kraster Media zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de

opdrachtgever of derden.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten

a. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen

onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Kraster Media. In het

geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Kraster Media de organisatie of

persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

 

b. De opdrachtgevers vrijwaren Kraster Media volledig tegen aanspraken van derden voor

inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Kraster Media ten behoeve van

opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van beeld- en geluidopnames

welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld

in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Producties die door Kraster Media gemaakt zijn,

zijn Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke

toestemming van en of door Kraster Media gemaakte/geleverde producties zowel van

beelden en/of geluid dan wel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar

te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren/ tonen op websites,

internet etc.

 

c. Kraster Media behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de

opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede

begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening

van de opdrachtgever komen.

 

d. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de

zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks

leveranties, zijn nagekomen.

 

e. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of  er

gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Kraster Media gerechtigd de geleverde

zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen,  ofwel bij de opdrachtgever of

derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de  ter zake door Kraster Media

gemaakte kosten te vergoeden.

 

f. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen

vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Kraster Media hiervan  onverwijld op

de hoogte te stellen.

 

g. Kraster Media heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een  pandrecht en een

retentierecht op alle zaken en gelden die Kraster Media uit  welke hoofde en met welke

bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de

opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

 

Artikel 11. Door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken

Kraster Media zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader

van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.